Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz polików cookies serwisu www.podaniolami.pl („Polityka prywatności”).

Niniejsza Polityka prywatności powstała w trosce o prawa osób odwiedzających serwis www.podaniolami.pl oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”). Uprzejmie informujemy, że dane pozyskane w ramach serwisu są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności: RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2018.650 z późn. zm.). Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.
Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Jacek Łodziński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Łodziński Restauracja „Pod Aniołami” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Grodzka 35, 31-001 Kraków, NIP: 6760112481, numer REGON: 350857583 (dalej jako: „Przedsiębiorca”), zgodnie z przepisami RODO, Przedsiębiorca jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu (dalej jako: „Administrator”).

2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że poprzez obserwację oraz analizę ruchu na stronie serwisu, podejmuje działania marketingowe, jednakże w ramach wykonywania czynności o których mowa w niniejszym punkcie, Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Serwis automatycznie zbiera informacje, które zawarte są w plikach cookies.
b. Poprzez dobrowolne wprowadzanie przez użytkowników serwisu swoich danych osobowych, w formularzach udostępnionych w serwisie.
c. Poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Podczas odwiedzin serwisu automatycznie mogą być zbierane dane użytkowników, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie Przedsiębiorca zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

8. Pliki cookies są wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

9. W ramach serwisu stosowane są m.in. tzw. „niezbędne” pliki cookies, dające możliwość korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu.

10. Serwis stosuje w szczególności dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu opuszczenia przez danego użytkownika strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej (np. chrome, mozilla, opera). w przypadku stałych plików cookies, to przechowywane sa w urządzeniu końcowym użytkownika przez okres czasu określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika serwisu.

11. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione za pomocą opcji przeglądarki internetowej, np. w taki sposób który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

12. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym danego użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z współwłaścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

II. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 6 ust. 1 RODO, w tym w szczególności w sytuacji w której, użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w zamieszczonym w serwisie formularzu rezerwacyjnym, w celu podjęcia działań, których formularz dotyczy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są dobrowolnie podawane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Jeżeli użytkownik serwisu, nie zaakceptuje treści niniejszej Polityki prywatności, może to w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

2. W ramach formularzu rezerwacyjnego zamieszczonego w serwisie mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

3. Podane przez użytkownika dane osobowe, Administrator może przekazać podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1.

4. Dane podane w formularzu zamieszczonym w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu, zaświadczając tym samym o zapoznaniu się oraz akceptacji niniejszej Polityki prywatności serwisu.

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej.

6. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

7. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

a. Logi serwera

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Informacje przechowywane w plikach logów serwera www to m.in.:
a. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
b. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu;
c. czas w którym użytkownik serwisu rozpoczął wizytę w serwisie oraz czas w którym zakończył wizytę.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, art.
1. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez okres jednego roku jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

b. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 15 – 22, oraz art. 77 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych osobowych;
b. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale sa one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Przedsiębiorcy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

2. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Na żądanie użytkownika serwisu, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby.

3.  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli użytkownik serwisu zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Przedsiębiorcy lub powierzone Przedsiębiorcy zadanie w interesie publicznym, Przedsiębiorca uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Przedsiębiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO)

Jeżeli użytkownik serwisu uważa, że jego dane są przez Przedsiębiorcę przetwarzanie niezgodnie z prawem przysługuje mu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru.

c. Kontakt z Administratorem

W celu realizacji swoim praw, użytkownik serwisu może zawsze skontaktować się 
z Administratorem danych osobowych. Kontakt jest możliwy w siedzibie Przedsiębiorcy w Krakowie przy ul. Grodzkiej 35, 31-001 Kraków, pisemnie poprzez przesłania stosownego żądania na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@podaniolami.pl.

Strona wykorzystuje pliki cookies:
Pomagają nam one w lepszym dostosowaniu naszej witryny do Twoich potrzeb i preferencji. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.