Klauzula informacyjna

Mając na względzie dbałość o najwyższe standardy przetwarzania danych osobowych, w związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE, (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Jacek Łodziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Łodziński Restauracja „Pod Aniołami” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Grodzka 35, 31-001 Kraków, NIP: 6760112481, numer REGON: 350857583 (dalej jako: „Administrator”). w celu otrzymania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób: wysyłając pismo na adres: ul. Grodzka 35, 31-001 Kraków lub wysyłając e-mail na adres: biuro@podaniolami.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – jeżeli jest Pan/Pani stroną umowy;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – jeżeli jest Pan/Pani reprezentantem, pełnomocnikiem strony umowy lub osobą wyznaczoną do kontaktów w związku z realizacją umowy;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnej obronie lub dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją umowy.
 6. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada należnych starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Administrator może udostępnić dane osobowe organom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 7. Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez czas obowiązywania umowy, a następnie do czasu upływu terminu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanyi z umową, który co do zasady wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa przestała obowiązywać.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 9. Administrator nie planuje transferować Pana/Pani danych osobowych do krajów trzecich
 10. Administrator nie będzie przetwarzał Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany oraz ich profilował.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 12. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Strona wykorzystuje pliki cookies:
Pomagają nam one w lepszym dostosowaniu naszej witryny do Twoich potrzeb i preferencji. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.